İslam Dünyasında Vakıf Müessesesi

 
Hamdi Çilingir

Eğitmen

15 September 2018

10:00

İLKE Derneği

İslam İktisadı Araştırma Merkezi (İKAM)'ın düzenlediği yoğun dersler dizisinin altıncısı Dr. Hamdi Çilingir ile devam ediyor. Bu seminer İslam dünyasında vakıf müessesesinin teorik ve pratik gelişimini ve nihayetinde ulaştığı sistemi belli başlıklar üzerinden gözlemlemeyi planlamaktadır. İlk olarak vakfın orijini, naslardaki yeri, hukuk teorisi açısından tanımı, ilk vakıf belgeleri ve vakfın kurumsallaşması gibi meseleler üzerinden vakıf müessesesinin doğuş ve gelişim seyri ele alınacaktır. İkinci olarak bu vakıf müessesesinin mahiyet ve kapsam olarak en yüksek dereceye ulaştığı Osmanlı vakıf sisteminin ana özellikleri, vakıfların kuruluş ve işleyiş mantığı, vakfedilen mallar ve hizmet ettikleri alanlar gibi meseleler üzerinde durulacaktır. Son olarak da Osmanlı vakıf sistemi içerisinde ayrı bir öneme sahip para vakıfları ile ilgili tartışmalara yer verilecektir. Bütün bu başlıklar güncel akademik tartışmalarla birlikte zenginleştirilerek bir tahlile tabi tutulacaktır.

DESTEKLEYEN KURULUŞLAR

DİĞER SİTELERİMİZ